Dana  Plučinská, Mgr.

Zakladateľ - Manažér - Odborný garant - Lektor/školiteľ - Konzultant 

PARTNERSTVO PRE ROZVOJ REGIÓNU SPIŠ založila v roku 1997 s podporou (know-how a finančná  podpora) Podnikateľského fóra Princa Walleského v Londýne. Organizácia sa stala následníckou  organizáciou SAIA - SCTS a profesionálne sa osamostatnila k 1.1.2001 a začala fungovať vďaka projektom a  z nich vyplývajúcim grantov /NPOA, Tvoja zem, Britská ambasáda/.  Absolvovala sériu školiacich pobytov v  Holandsku a v Belgicku za podpory EÚ, v USA a v SR. Počas svojho pôsobenia v OZ sa podieľala na  príprave  a koordinácii mnohých projektov financovaných z EÚ a iných zdrojov.  Ako expert a lektor sa podieľala na realizácii projektov iných inštitúcií. Danka má tiež dlhoročné skúsenosti  ako hodnotiteľ projektov pre nadácie. Jej bohaté lektorské a konzultantské skúsenosti sú zamerané najmä na oblasť riadenia a tvorby projektov - Riadenia projektového cyklu, Metodiky logického rámca a Monitorovania a  evaluácie projektov, komunikačných zručností, sociálnej práce, marketingu a manažmentu. Je  spoluzakladateľkou OZ  PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE SUBREGIÓNU STREDNÝ SPIŠ OKRESOV  POPRAD A LEVOČA (zal. v r. 2005) a dodnes je jeho výkonnou riaditeľkou.  Tiež má bohaté skúsenosti ako  spoluautorka niekoľkých strategických dokumentov v oblasti sociálnej inklúzie (Vznik a činnosť lokálnych  partnerstiev sociálnej inklúzie, Stratégia riešenia problematiky nezamestnanosti v regióne Spiš, Manuál  manažmentu sociálneho podniku a ďalšie).                 

Marta Kurpašová, Mgr.

Programový manažér - Lektor/školiteľ - Konzultant

Od roku 2006 externe spolupracuje s OZ ako projektový a programový manažér. Spolupráca spočívala v  participácii na príprave a implementácii realizovaných projektov.   Od roku 2009 je súčasťou tímu a podieľa sa na odborných konzultáciách v oblasti manažmentu a marketingu,  tvorby a riadenia projektového cyklu a sociálnej inklúzie.   Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti cestovného ruchu sa jej lektorské skúsenosti týkajú hlavne  problematiky CR, ďalej riadenia a tvorby projektov, komunikácie, teórie manažmentu a marketingu.       

Ján Štegena, Ing.

IT špecialista - Konzultant - Lektor/školiteľ - Odborný garant

V  OZ PARTNERSTVO PRE ROZVOJ REGIÓNU SPIŠ pracuje od roku 1997 ako externý finančný  a  počítačový poradca.  Od roku 2009 je účtovným manažérom organizácie a realizovaných projektov.   Ako  finančný manažér má skúsenosti s projektmi financovanými Európskou komisiou, Riadiacimi orgánmi na  Slovensku a prostredníctvom nadácií.   Lektorom - školiteľom  je od 1996.  6235 odškolených hodín  v rámci 170 kurzov zaručuje vysoký stupeň  profesionality a bohaté skúsenosti vo svojom odbore.                        

Petra Závacká, Mgr.

Externý lektor / školiteľ - Odborný garant

S  PARTNERSTVOM PRE ROZVOJ REGIÓNU SPIŠ  spolupracuje od roku 2007 ako odborník na sociálnu  oblasť. Je expertom pre komunitnú sociálnu prácu, garantom pre oblasť sociálnych služieb a prácu.  

Zuzana Šedivá, Ing.

Externý lektor / školiteľ - Odborný garant

Vysoko fundovaný odborník na spoločenský protokol, cestovný ruch, marketing a manažment v tejto oblasti.  Má bohaté skúsenosti v hoteliérstve na regionálnej i národnej úrovni. 

Marta Rákociová, Mgr.

Externý lektor / školiteľ - tlmočník

Dlhoročný spolupracovník pri komunikácii so zahraničnými projektovými partnermi, lektor v oblasti  komunikácie a spoločenského protokolu.

Antónia Krasuľová, Mgr.

Externý lektor / školiteľ

Lektor anglického jazyka od začiatočníkov až po špecifickú odbornú angličtinu. So združením aktívne  spolupracuje od roku 2006.

Slavomír Božoň, Ing.

Externý lektor / školiteľ a expert pre štrukturálne fondy a verejné obstarávanie

Konzultant, projektový manažér pre štrukturálne fondy. Expert pre verejné obstarávanie. 

Ján Madáč, Ing, CSc.

Externý expert a lektor / školiteľ - Odborný garant

Je výkonný riaditeľ  OZ Kopernikus, ktorej hlavnou činnosťou je celoživotné vzdelávanie. V minulosti pôsobil  ako primátor Mesta Poprad, ako vysokoškolský pedagóg na UMB v Banskej Bystrici. Je externým expertom a  lektorom v oblasti manažérskych a komunikačných zručností, vypracovávania strategických dokumentov. S  OZ Partnerstvo spolupracuje od jeho vzniku (1997) a je členom správnej rady. Pre PSI pracuje od roku 2005,  kde je tiež členom správnej rady.   

Michal Smetnaka, PaedDr.

Externý expert - lektor / školiteľ

Pôsobí ako spolupracovník s mnohými renomovanými spoločnosťami a samosprávou (mestá a obce, VÚC) v  oblasti komunitného rozvoja ľudských zdrojov, regionálneho rozvoja a v oblasti sociálnej práce. Je autorom  príručky  "Obecné firmy" (2008). Je expertom pre mediáciu, facilitáciu a strategické plánovanie.   
© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2012