© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016
RE-PAS rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov  o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce  rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne  však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu  finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanienie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky  na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.