Združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu Stredný Spiš, Poprad - Levoča (PSI PP-LE) vytvára programy a akčný plán sociálnej inklúzie v rámci svojej územnej pôsobnosti, podporuje rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenia životných podmienok skupín vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodneniu pri vstupe na trh práce schvaľuje čiastkové projekty a programy podpory zamestnanosti, zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie zameraných na sociálne znevýhodnené skupiny a jednotlivcov v rámci svojej územnej pôsobnosti, predkladaných oprávnenými žiadateľmi v rámci územnej pôsobnosti partnerstva sociálnej inklúzie pripravuje a realizuje projekty a programy sociálnej inklúzie, vytvára podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj regiónu ktoré majú dosah na celé teritórium pôsobnosti partnerstva sociálnej inklúzie, resp. nadteritoriálny rozsah na základe návrhov členov združenia, predkladá a realizuje projekty EU a SR na podporu spoločenských, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít zoskupuje ľudí a inštitúcie, ktoré majú záujem o rozvoj regiónu Spiš zabezpečuje propagáciu organizácií a partnerov na svojich akciách zabezpečuje organizovanie kongresov , konferencii, seminárov a workshopov sprostredkováva kontakty a vzťahy medzi inštitúciami v záujme presadenia navrhnutých rozvojových projektov organizuje odborné a spoločenské podujatia s cieľom budovania partnerských vzťahov buduje povedomie spolupatričnosti k regiónu mobilizuje občanov a právne subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci v prospech regiónu sústreďuje informácie o regióne, ktoré sú potrebné pre budovanie partnerstva sociálnej inklúzie propaguje a prezentuje činnosť svojich členov a región.