© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Ponuka pre zamestnancov v hoteliérstve a v cestovnom ruchu:

Názov vzdelávania:  Kľúčové kompetencie zamestnancov organizácií a nezamestnaných Výstup:  Akreditovaný certifikát Ministerstva školstva SR Vzdelávacie moduly:   1. Informačné systémy a počítačové zručnosti v praxi- 124 hod. Absolvent vzdelávacieho modulu "Informačné systémy a počítačové zručnosti v praxi", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Absolvent kurzu má základné vedomosti z výpočtovej techniky, má zvládnuté základné návyky potrebné pre obsluhu počítača. Absolvent bude schopný samostatne pracovať s počítačom pomocou Windows Vista a využívať niektoré aplikácie príslušenstva Windows. Zvládne vlastné nastavenie pracovného prostredia, vlastnosti klávesnice, myši a obrazovky a ochrany počítača. Získal základný prehľad v oblasti spracovania textu, prehľad o štruktúre, spôsobe práce, funkciách a možnostiach textového procesora Microsoft Office Word 2007. Získal základný prehľad v oblasti práce s tabuľkami, štruktúrou zošitov a pracovných hárkov, bude vedieť zadávať vzorce, graficky prezentovať tabuľkové údaje, bude schopný pripraviť zošit na distribúciu v aplikácii Microsoft Office Excel Získal základný prehľad v oblasti databáz, bude vedieť navrhnúť tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a ovládať aplikáciu Microsoft Office Access 2007 na základnej úrovni. Získal základný prehľad v oblasti práce s prezentáciami, bude vedieť vytvoriť a upraviť vlastnú prezentáciu, vkladať rôzne objekty a orientovať sa v aplikácii Microsoft Office PowerPoint 2007. Získal základný prehľad v oblasti elektronickej komunikácie, vie odoslať e-mail, prílohu, spravovať kalendár a úlohy ako aj organizovať informácie v aplikácii Microsoft Office Outlook 2007. Naučil sa pracovať s INTERNETOM. Absolvent je schopný bez problémov využívať základné funkcie Internetu a prostredníctvom neho vyhľadávať potrebné informácie a komunikácie s inštitúciami štátnej a verejnej správy v elektronické podobe tzv. eGovernmentu. Rozsah získaných vedomostí a zručností umožňuje absolventovi sústavne sa ďalej vzdelávať, zaujímať sa o vývoj v odbore štúdiom odbornej literatúry. V prípade potreby je možné tento modul aplikovať na Open Source software OpenOffice  2. Interpersonálna komunikácia a práca s médiami - 84 hod. Absolvent vzdelávacieho modulu "Interpersonálne zručnosti", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Získanie potenciálu pre prípravu, manažovanie vzťahov v organizácii v rámci internej a externej komunikácie Zlepšenie a zefektívnenie zručností a znalostí v profesionálnej a osobnej spôsobilosti vo využívaní interpersonálnej komunikácie. Zavedenie efektívnych foriem aplikácie princípov na úrovni efektívne a interpersonálnej komunikácie na všetkých úrovniach komunikácie v organizácii. 3. Vzdelávanie zamestnancov organizácií a záujemcov z radu nezamestnaných v oblasti cestovného ruchu - 80 hod Absolvent vzdelávacieho modulu "Vzdelávanie zamestnancov organizácií a záujemcov z radu nezamestnaných v oblasti cestovného  ruchu", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Získanie potenciálu pre prípravu, manažovanie vzťahov v organizácii  v rámci internej a externej komunikácie Zlepšenie a zefektívnenie zručností a znalostí v profesionálnej a osobnej spôsobilosti vo využívaní interpesonálnej komunikácie. Zavedenie efektívnych foriem aplikácie princípov na úrovni efektívne a interpersonálnej komunikácie na všetkých úrovniach komunikácie v organizácii. 4. Základy manažmentu - 64 hod. Absolvent vzdelávacieho modulu "Základy manažmentu”, získa tieto vedomosti a zručnosti:  Získanie potenciálu pre prípravu riadenia, manažovanie  v organizácii. Získanie základnej orientácie v oblasti legislatívy a práva. Získanie zručností pri vytváraní vízie a stratégie organizácie, stanovenie dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov, pri efektivite vytvárania a využívania zdrojov. 5. Obchodná angličtina (nemčina) pre mierne pokročilých - 144 hod. Absolvent modulu mierne pokročilí dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca. To  znamená, že "rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam (napríklad  informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách, v ktorých ide o  nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje  vzdelanie a svoje životné prostredie."  6. Obchodná angličtina (nemčina) pre začiatočníkov - 144 hod. Absolvent modulu Začiatočníci dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca. To  znamená, že "rozumie jednoduchým každodenným výrazom a jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť jednoduché,  konkrétne potreby, a sám vie takéto výrazy i vety použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť otázky - napríklad opýtať  sa na meno, bydlisko, známych, veci, ktoré vlastnia a pod. - a dokáže na takéto otázky odpovedať. Vie sa jednoduchým spôsobom  dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť ".  Lektori jednotlivých modulov sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a majú vedomosti o práci v cestovnom ruchu, ktorí  na základe požiadaviek vedia prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania potrebám cieľovej skupiny.  Ponuku Vám vypracujeme na základe konkrétneho záujmu o jednotlivé ponúkané vzdelávacie moduly. Cena dohodou.