© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Ponuka pre zamestnancov verejnej, štátnej správy a zamestnancov organizácií

prichádzajúcich do styku s verejnosťou:

Názov vzdelávania:  Komplexná komunikácia a vytváranie stratégie pre zamestnancov firiem a nezamestnaných Výstup:  Akreditovaný certifikát Ministerstva školstva SR Vzdelávacie moduly:   1. Práca s dokumentom a tabuľkou v praxi - 60 hod. Absolvent vzdelávacieho modulu "Práca s dokumentom a tabuľkou v praxi", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Základné vedomosti z výpočtovej techniky, má zvládnuté základné návyky potrebné pre obsluhu počítača. Absolvent bude schopný samostatne pracovať s počítačom pomocou Windows Vista, prípadne Windows 7 a využívať niektoré aplikácie príslušenstva Windows. Zvládne vlastné nastavenie pracovného prostredia, vlastnosti klávesnice, myši a obrazovky a ochrany počítača. Základný prehľad v oblasti spracovania textu, prehľad o štruktúre, spôsobe práce, funkciách a možnostiach textového procesora Microsoft Office Word 2007. Základný prehľad v oblasti práce s tabuľkami, štruktúrou zošitov a pracovných hárkov, bude vedieť zadávať vzorce, graficky prezentovať tabuľkové údaje, bude schopný pripraviť zošit na distribúciu v aplikácii Microsoft Office Excel Rozsah získaných vedomostí a zručností umožňuje absolventovi sústavne sa ďalej vzdelávať, zaujímať sa o vývoj v odbore štúdiom odbornej literatúry. V prípade potreby je možné tento modul aplikovať na Open Source software OpenOffice  2. Internet, multimédia a prezentačné zručnosti v praxi - 60 hod. Absolvent vzdelávacieho modulu "Internet, multimédia a prezentačné zručnosti v praxi", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Základný prehľad v oblasti elektronickej komunikácie, vie odoslať e-mail, prílohu, spravovať kalendár a úlohy ako aj organizovať informácie v aplikácii Microsoft Office Outlook 2007. Práca s INTERNETOM. Absolvent je schopný bez problémov využívať základné funkcie Internetu a prostredníctvom neho vyhľadávať potrebné informácie a komunikácie s inštitúciami štátnej a verejnej správy v elektronické podobe tzv. eGovernmentu. Základy práce so skenerom, digitálnym fotoaparátom, úprava a strih zvuku a obrázkov. Základný prehľad v oblasti práce s prezentáciami, bude vedieť vytvoriť a upraviť vlastnú prezentáciu, vkladať rôzne objekty a orientovať sa v aplikácii Microsoft Office PowerPoint 2007. Rozsah získaných vedomostí a zručností umožňuje absolventovi sústavne sa ďalej vzdelávať, zaujímať sa o vývoj v odbore štúdiom odbornej literatúry. V prípade potreby je možné tento modul aplikovať na Open Source software OpenOffice  3. Interpersonálne zručnosti Absolvent vzdelávacieho modulu "Interpersonálne zručnosti", získa tieto vedomosti a zručnosti:  Získanie potenciálu pre prípravu, manažovanie vzťahov v organizácii v rámci internej a externej komunikácie Zlepšenie a zefektívnenie zručností a znalostí v profesionálnej a osobnej spôsobilosti vo využívaní interpersonálnej komunikácie. Zavedenie efektívnych foriem aplikácie princípov na úrovni efektívne a interpersonálnej komunikácie na všetkých úrovniach komunikácie v organizácii. 4. Obchodná angličtina pre začiatočníkov - 110 hod. Absolvent modulu Začiatočníci dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca. To  znamená, že "rozumie jednoduchým každodenným výrazom a jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť jednoduché,  konkrétne potreby, a sám vie takéto výrazy i vety použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť otázky - napríklad  opýtať sa na meno, bydlisko, známych, veci, ktoré vlastnia a pod. a dokáže na takéto otázky odpovedať. Vie sa jednoduchým  spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť ".  5. Obchodná angličtina pre mierne pokročilých - 110 hod. Absolvent modulu mierne pokročilí dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca.  To znamená, že "rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam  (napríklad informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách, v ktorých  ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci,  svoje vzdelanie a svoje životné prostredie."  6. Obchodná nemčina pre začiatočníkov - 110 hod. Absolvent modulu Začiatočníci dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca. To  znamená, že "rozumie jednoduchým každodenným výrazom a jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť jednoduché,  konkrétne potreby, a sám vie takéto výrazy i vety použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť otázky - napríklad  opýtať sa na meno, bydlisko, známych, veci, ktoré vlastnia a pod. - a dokáže na takéto otázky odpovedať. Vie sa jednoduchým  spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť ".  7. Obchodná nemčina pre mierne pokročilých - 110 hod. Absolvent modulu mierne pokročilí dosiahne jazykové kompetencie na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca.  To znamená, že "rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam  (napríklad informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách, v ktorých  ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci,  svoje vzdelanie a svoje životné prostredie."  Lektori jednotlivých modulov sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a majú vedomosti o práci v samospráve. Na  základe požiadaviek vedia prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania potrebám cieľovej skupiny.  Ponuku Vám vypracujeme na základe konkrétneho záujmu o jednotlivé ponúkané vzdelávacie moduly. Cena dohodou.