© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016
Partnerstvo je občianske združenie, ktoré realizuje budovanie partnerstva medzi inštitúciami, mestami,  obcami a občanmi a to: zoskupuje ľudí a inštitúcie, ktoré majú záujem o rozvoj regiónu Tatier a celého Spiša motivuje občanov a  právne subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci v prospech regiónu vedie informácie v regióne , ktoré sú potrebné pre budovanie partnerstva iniciuje a presadzuje programy, ktoré pozdvihnú hospodársku, sociálnu, kultúrnu, vzdelávaciu úroveň a celkové postavenie regiónu Iniciuje vytvorenie Fondu rozvoja regiónu Tatier - Spiša, založenie Centra medzisektorovej spolupráce,  vytvorenie databázy darcov a prijímateľov, z ktorého bude možnosť poskytovať malé granty na jednotlivé  aktivity v regióne  Iniciuje zapojenie samosprávy do darcovstva formou nefinančných vkladov pre MVO  Iniciuje zapojenie širších skupín verejnosti do projektu - prezentácia MVO pre verejnosťou  Iniciuje rozšírenie kultu darcovstva a filantropie napriek nepriaznivým legislatívnym podmienkam  zabezpečuje propagáciu firiem a partnerov Partnerstva na svojich akciách zabezpečuje servisné a školiace služby pre mimovládne organizácie zabezpečuje organizovanie konferencii, kongresov, seminárov a worshopov pre MVO Nosným projektom našej organizácie je komunitný rozvoj podtatranského regiónu, čo znamená, že chceme  podporovať občianske aktivity na úrovni participácie občanov na veciach verejných.