© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Súvislosti s verejným obstarávaním 

Ponúkame Vám: Konzultácie v súvislosti s verejným obstarávaním  Verejné obstarávanie na kľúč: cena podľa dohody Ďalej ponúkame kurzy: 

Informácie z oblasti postupov vo verejnom obstarávaní s požiadavkami zákona č. 25/2006

Z.z. o verejnom obstarávaní a jeho novelami

Podrobný popis obsahovej náplne: 1. Základná štruktúra zákona o verejnom obstarávaní a povinné princípy uplatňované vo verejnom obstarávaní 2. Základné predpisy (SR a EÚ) upravujúce postupy vo verejnom obstarávaní 3. Povinnosti a členenie povinných verejných obstarávateľov a obstarávateľov 4. Finančné limity súčasné a nové - platné od 1.1.2012 5. Postupy vo verejnom obstarávaní a ich uplatňovanie a zverejňovanie (členenie zákaziek) 6. Podmienky pre účasť (štandardy a možnosti ich použitia jednotlivými verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi) 7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk (odporúčané a zakázané) a možné matematické postupy a algoritmy na ich vyhodnotenie 8. Komisia a porota na vyhodnotenie ponúk alebo súťažných návrhov (menovanie, počty členov, povinnosti komisie a pod.) 9. Uzatváranie zmlúv a ich zverejňovanie v centrálnom registri zmlúv 10. Zverejňovanie dokumentácie z verejného obstarávania v centrálnom registri dokumentov (ÚVO) a na web sídle verejného obstarávateľa 11. Dokumentácia z verejného obstarávania 12. Revízne postupy (žiadosť o nápravu, riešenie námietok, kontroly vo verejnom obstarávaní) 13. Elektronické verejné obstarávanie (EVO) a elektronická aukcia (EA) ako elektronické systémy pre verejné obstarávanie a pre vyhodnotenie ponúk 14. Najčastejšie riziká a nedostatky vyskytujúce sa vo verejnom obstarávaní 15. Panelová diskusia (otázky a odpovede)

Individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti pracovných

a osobných vzťahov

zabezpečuje tím odborníkov s dlhodobými skúsenosťami z oblasti psychológie, mediácie, sociológie, individuálneho a skupinového poradenstva, ktoré získali doma i v zahraničí. Poradenstvo je zamerané na závislosti a vzťahové problémy.

Tréningy

Tímová práca Efektívna komunikácia Prezentačné zručnosti Etiketa a business protokol Výberové rozhovory Hodnotiace rozhovory Vedenie ľudí Situačné vodcovstvo Vedenie porád

Poradenstvo a outsourcing

Nábor a výber zamestnancov Administrácia pracovného pomeru Odmeňovanie zamestnancov Rozvoj zamestnancov Hodnotenie pracovného výkonu Riadenie talentov HR controlling