© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš (ďalej iba Partnerstvo) je nezisková mimovládna organizácia, ktorá  vznikla v roku 1997 za aktívnej odbornej i finančnej asistencie Podnikateľského Fóra Princa Waleského v  Londýne ako súčasť ich programu partnerstva 3 sektorov, za technickej, finančnej a personálnej asistencie  SAIA-SCTS a odboru Regionálneho Rozvoja OÚ v Poprade. Toto OZ vzniklo ako prvé svojho druhu v  regióne Spiš a do konca roku 2000 fungovalo ako inkubátor pobočky SAIA-SCTS v Poprade, ale svojimi  aktivitami napomáhalo k rozvoju Partnerstva v tomto regióne.   Špecifikom tejto organizácie je medzisektorová spolupráca, na ktorej sme začali pracovať vďaka už vyššie  spomínanej finančnej a odbornej pomoci Podnikateľského Fóra Princa Waleského, ktoré nás v týchto  aktivitách podporilo finančne, a to grantom vo výške 3 000 USD (príloha č.8). Grant sme získali práve na  naštartovanie medzisektorovej spolupráce. Prvým výsledkom bolo práve toto OZ Partnerstvo. SAIA-SCTS  Poprad nielenže bola iniciátorom založenia, ale bola aj odborným, administratívnym a technickým  garantom tohto združenia. Partnerstvo bolo založené na dobrovoľníckej práci bez profesionálnych  pracovníkov a práve preto všetky ďalšie aktivity boli zastrešené oboma organizáciami. V rámci tohto  programu sme zorganizovali 3 workshopy za účasti predstaviteľov 3 sektorov (podnikatelia, štátna správa,  samospráva a MVO) a niekoľko neformálnych stretnutí taktiež za účasti vyššie uvedených predstaviteľov.  Všetky akcie boli finančne i nefinančne podporené miestnymi podnikateľmi a samosprávou a boli úspešné z ich pohľadu, pretože sa nadviazali nové kontakty medzi jednotlivými predstaviteľmi navzájom. Na tieto  aktivity boli získané finančné prostriedky v hodnote cca 300 000 Sk a nefinančné dary v hodnote cca 450  000 SK.   Združenie spolupracuje so všetkými sektormi na rôznych programoch a podujatiach a udržiava si dobré  vzťahy s ich hlavnými predstaviteľmi.   Naše služby využívalo aj donorsfórum, organizovali sme konzultačné stretnutia pre grantový program  Tvoja zem, konzultačné stretnutie pre Prima projekt Globtel , stretnutie pre NPOA a pre všetkých donorov,  ktorí chceli prezentovať programy pre MVO. Máme vybudovanú databázu MVO regiónu Spiš v počte 160  MVO, ktorá sa neustále dopĺňa. OZ Partnerstvo vybudovalo informačné a školiace centrum pre MVO v  regióne a poskytuje servisné služby pre MVO.   Na prelome rokov 2002-2003 sme zrealizovali projekt " Podpora aktívnej účasti občanov podtatranského  regiónu na referende o vstupe do EÚ", podporený Úradom vlády SR a projekt : Vstup do NATO, ktorý  končil 30. novembra 2003. Tento projekt bol podporený MZVSR. Naďalej poskytujeme konzultácie všetkým  MVO, podnikateľom a občanom v regióne Spiš. Mgr. Dana Plučinská je školiteľkou pre projekty EÚ a  štrukturálne fondy. Bola podpísaná partnerská zmluva s Krajskou rozvojovou agentúrou v Prešove na  poskytovanie konzultačného servisu a šírení informácii o EÚ pre samosprávy a podnikateľov regiónu Spiš. Výkonná zložka OZ Partnerstvo - výkonný výbor má 3 členov - na čele je riaditeľ, projektový manažér a  finančný manažér.   Riaditeľ je štatutárnym zástupcom združenia. Má v právomoci prijímať nových pracovníkov podľa potrieb združenia. Projektový manažér okrem písania a manažovania projektov zabezpečuje poradenskú činnosť pre MVO. Finančný manažér. Členovia výkonného výboru sú zodpovední za chod združenia a zabezpečujú jeho činnosť a financie na  jeho činnosť. Všetci členovia výkonnej zložky pracujú v organizácii na živnosť prostredníctvom  mandátnych zmlúv .