© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Komplexná komunikácia a vytváranie stratégie pre

zamestnancov firiem a nezamestnaných 

Manažéri a zamestnanci výrobných firiem, ktorí pracujú v oblasti potreby tvorby koncepcií a projektovej činnosti. Manažéri štátnych orgánov a inštitúcií v styku s potrebou projektového manažmentu. Manažéri samosprávnych orgánov a inštitúcií, ktorí pripravujú investície a podklady pre rozhodovanie z pohľadu projektového manažmentu Manažéri neziskových organizácií, s potrebami projektového manažmentu, priaznivci, alebo záujemcovia o rozvoj občianskych a komunitných iniciatív. Projektoví manažéri veľkých, stredných a malých podnikov. Pracovníci pripravujúci sa na výkon projektového manažéra. Vrcholoví, strední manažéri a zamestnanci organizácií. Vrcholoví a strední  manažéri veľkých, stredných a malých zariadení CR. Pracovníci pripravujúci sa na výkon  manažéra na akejkoľvek pozícii v CR. Nezamestnaní pripravujúci sa na zaradenie na trhu práce. Učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Lektori podnikových škôl. Záujemcovia o problematiku  v oblasti interpersonálnych zručností uvedená cieľová skupina pozostáva zo zamestnancov firiem zamestnaných na plný pracovný úväzok a majú obmedzené časové možnosti na celoživotné vzdelávanie na základe stratégie celoživotného vzdelávaní pracovníkov, ktorú vypracovala naša organizácia v predošlých vzdelávacích projektoch vyplynulo, že vzdelávanie nie je možné realizovať pre všetkých zamestnancov a záujemcov naraz. Je závislé od potrieb jednotlivých pracovníkov a časových možností zamestnávateľa, ktorý má záujem o realizáciu celoživotného vzdelávania pre svojich pracovníkov. Modelová štruktúra je pre tieto cieľové skupiny najvhodnejšia organizačná forma. Rozsah: 1102 hod.

Názvy modulov a ich rozsah

1. Modul – Práca s dokumentom a tabuľkou - 60 hod. 2. Modul – Internet, multimédia a prezentačné zručnosti v praxi – 60 hod. 3. Modul – Zakladám si vlastnú firmu – základy podnikania - 88 hod 4. Modul – Práca s médiami – 24 hod. 5. Modul – Základy marketingu - 92 hod. 6. Modul – Spoločenský protokol a etiketa – 36 hod. 7. Modul – Facilitácia, mediácia a strategické plánovanie – 110 hod. 8. Modul - Tvorba projektov financovaných z EÚ logistika, právne a teoretické základy – 60hod. 9. Modul – Štrukturálne fondy – praktická aplikácia s prácou s grantovými schémami a formulármi s využitím PC– 60 hod. 10. Modul - Interpersonálne zručnosti – 72 hod. 11. Modul - Obchodná angličtina pre začiatočníkov – 110 hod. 12. Modul - Obchodná angličtina pre mierne pokročilých – 110 hod. 13. Modul - Obchodná nemčina pre začiatočníkov – 110 hod. 14. Modul - Obchodná nemčina pre mierne pokročilých – 110 hod číslo potvrdenia o akreditácii: 1852/2010/63/1 zo dňa: 31.03.2010