© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Kľúčové kompetencie zamestnancov organizácií a

nezamestnaných

Manažéri a zamestnanci výrobných firiem, ktorí pracujú v oblasti potreby tvorby koncepcií a projektovej činnosti. Manažéri štátnych orgánov a inštitúcií v styku s potrebou projektového manažmentu. Manažéri samosprávnych orgánov a inštitúcií, ktorí pripravujú investície a podklady pre rozhodovanie z pohľadu projektového manažmentu Manažéri neziskových organizácií, s potrebami projektového manažmentu, priaznivci, alebo záujemcovia o rozvoj občianskych a komunitných iniciatív. Projektoví manažéri veľkých, stredných a malých podnikov. Pracovníci pripravujúci sa na výkon projektového manažéra. Vrcholoví, strední manažéri a zamestnanci organizácií. Vrcholoví a strední  manažéri veľkých, stredných a malých zariadení CR. Pracovníci pripravujúci sa na výkon  manažéra na akejkoľvek pozícii v CR. Nezamestnaní pripravujúci sa na zaradenie na trhu práce. Učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Lektori podnikových škôl. Záujemcovia o problematiku  v oblasti interpersonálnych zručností uvedená cieľová skupina pozostáva zo zamestnancov firiem zamestnaných na plný pracovný úväzok a majú obmedzené časové možnosti na celoživotné vzdelávanie na základe stratégie celoživotného vzdelávaní pracovníkov, ktorú vypracovala naša organizácia v predošlých vzdelávacích projektoch vyplynulo, že vzdelávanie nie je možné realizovať pre všetkých zamestnancov a záujemcov naraz. Je závislé od potrieb jednotlivých pracovníkov a časových možností zamestnávateľa, ktorý má záujem o realizáciu celoživotného vzdelávania pre svojich pracovníkov. Modelová štruktúra je pre tieto cieľové skupiny najvhodnejšia organizačná forma. Rozsah: 1 604 hod.  

Názvy modulov a ich rozsah

1. Modul - Informačné systémy a počítačové zručnosti v praxi - 124 hod. 2. Modul - Informačné systémy a počítačové zručnosti pre pokročilých.– 124 hod. 3. Modul - Informačné systémy a počítačové zručnosti pre začiatočníkov – 124 hod. 4. Modul - Vzdelávanie zamestnancov organizácií a záujemcov z radu nezamestnaných v oblasti cestovného ruchu – 80 hod. 5. Modul - Interpersonálna komunikácia a práca s médiami – 84 hod. 6. Modul - Konzultant pre sociálne podnikanie a komunitnú prácu – 120 hod. 7. Modul - Manažérstvo spokojnosti zákazníka ,manažérstvo kvality – 120 hod. 8. Modul - Základy manažmentu – 64 hod. 9. Modul - Projektový manažment – 188 hod. 10. Modul - Obchodná angličtina pre začiatočníkov – 144 h. 11. Modul - Obchodná angličtina pre mierne pokročilých – 144 h 12. Modul - Obchodná nemčina pre začiatočníkov – 144 h. 13. Modul - Obchodná nemčina pre mierne pokročilých – 144 h číslo potvrdenia o akreditácii: 1852/2009/357/1 zo dňa: 21.9.2009